Top
  >  Privacyverklaring

Privacyverklaring Outdoor Inspiratie

Outdoor Inspiratie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.OutdoorInspiratie.nl / (geregistreerd als handelsnaam onder Peaks & Pines Photography)
Stobbenven 9
9302 EN Roden
Nederland
06-43424640
paulien@outdoorinspiratie.nl

Bij vragen kun je contact met me opnemen door te mailen naar paulien@outdoorinspiratie.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Outdoor Inspiratie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Outdoor Inspiratie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via paulien@outdoorinspiratie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Hoelang persoonsgegevens bewaard worden
Outdoor Inspiratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens van klanten: 7 jaar (ivm Belastingwet)

Reacties geplaatst op de website
Op www.outdoorinspiratie.nl kun je reacties achter laten onder een bericht. Hiervoor vraag ik naar je naam, e-mailadres en eventueel website. Deze gegevens zijn zichtbaar voor iedereen op de website zodra een reactie geplaatst is. Voor mij is tevens het IP-Adres zichtbaar. Deze gegevens zullen online bewaard blijven totdat de reactie door jou of mij verwijderd wordt

Formulieren ingevuld op de website
Op de website staat een contactformulier, waarin je je naam en e-mailadres invult. Na het verzenden van het formulier ontvang ik een mail in mijn inbox. Indien je de inhoud van een e-mail terug wilt zien, kun je mij bereiken via paulien@outdoorinspiratie.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Outdoor Inspiratie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Outdoor Inspiratie een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Outdoor Inspiratie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Outdoor Inspiratie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Outdoor Inspiratie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Outdoor Inspiratie hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Outdoor Inspiratie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar paulien@outdoorinspiratie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Outdoor Inspiratie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Outdoor Inspiratie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via paulien@outdoorinspiratie.nl.